Tryfan

Sgramblo

Tryfan | ©Garry Smith

Tryfan

Sgramblo

Crib ddwyreiniol Tryfan yw un o lwybrau sgramblo gorau Eryri. Ar ôl cychwyn, bydd crib y mynydd gwych hwn yn ddiddorol iawn. Llwybr gradd 1 yn unig sydd yma, ond ni ddylid ei danbrisio. Mae digon o ddewisiadau i amrywio’r llwybr; yn wir, bydd bob esgyniad yn debyg o ddilyn llinell wahanol, oherwydd mae cymaint o bosibiliadau yma. Fel byddech yn ei ddisgwyl yn achos llwybr sgramblo mor boblogaidd, mae’r graig yn sgleiniog iawn.

Cadwch lygaid am y Canon – tamaid ymwthiol o graig sy’n cynnig cyfle amlwg i dynnu llun. Mae blociau enwog Addas ac Efa ar y copa yn nodwedd arall y tynnir ei lun yn aml.
Mae nifer o gyfleoedd gwerth chweil i sgramblo ar wyneb dwyreiniol Tryfan, ond mae’r mwyafrif yn llawer anos na chrib y gogledd. Mae nifer o lwybrau sgramblo gradd 2 a 3 gwych ar Fwtres Carreg Filltir ar wyneb dwyreiniol Tryfan.

Amgylchiadau:

Tir mynyddig yw hwn, felly mae’n well cadw draw ar dywydd garw neu pan fydd gwyntoedd cryf. Mae’r holl lwybrau sgramblo yn fwy anodd a gallant fod yn beryglus pan fydd hi’n wlyb. Yn ystod tymor y gaeaf (h.y. o ddiwedd Hydref i Ebrill fel arfer) bydd posibilrwydd o rew ac eira dan droed. O dan yr amgylchiadau hyn, bydd yr heriau mynydda a gynigir gan y llwybrau hyn gryn dipyn yn anoddach, a bydd angen technegau ac offer dringo gaeaf.

Mynd yno:

Y ffordd arferol o fynd yno yw o’r encilfa islaw Bwtres Carreg Filltir yn Nyffryn Ogwen. Mae llwybr creigiog yn arwain i fyny i’r chwith o’r graig at ysgwydd a dechrau’r grib ei hun.


Diogelwch a chaniatâd
Mwy am Sgramblo View on map

Diogelwch a chaniatâd

Nid yw cyhoeddwr y wefan hon yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ddull darllenwyr o ddefnyddio’r wybodaeth sydd ynddi. Canllawiau yn unig yw’r disgrifiadau a’r argymhellion, a rhaid i ddarllenwyr eu dehongli yn unol â’u doethineb. Dylid ceisio cyngor a hyfforddiant can defnyddio unrhyw offer neu dechnegau a grybwyllir yn y testun neu a ddangosir yn unrhyw rai o’r delweddau ffotograffig. Mae sgramblo yn weithgaredd sydd â pherygl o anaf personol neu farwolaeth. Dylai’r sawl sy’n cymryd rhan yn y gweithgaredd hwn fod yn ymwybodol o’r peryglon hyn a bod yn gyfrifol am eu gweithredoedd a'u cyfranogiad eu hunain.

×


View Slideshow


Amser Teithio

Machlud Codi

Machlud Codi

Y Tywydd

Nawr


°C


Yn teimlo fel °C

mya
24h Nesaf

iWitness Pro

Ffrydiau gan Bartneriaid Calon Antur o bob cwr o Ogledd Cymru

×

Llyfrau, Arweinlyfrau a Mapiau

North Wales Scrambles


Prynwch

OS Maps for area

Explorer OL17


Rhagolygon Tywydd yr Wyddfa

Trosolwg

Amgylchiadau'r Tir

Dim amodau anffafriol i adrodd

Severe warning(s)

Rhybudd


Rhagolygon Manwl Tywydd y Mynyddoedd

Y Tywydd

Tymheredd
Valleys
900m
Freezing Level
Gwelededd


Cyflymder gwynt uchaf uwchlaw


Niwl Mynydd

Y Tywydd

Tymheredd
Valleys
900m
Freezing Level
Gwelededd


Cyflymder gwynt uchaf uwchlaw


Niwl Mynydd

Thursday

Friday

Saturday

Marchnadfa

Dan ofal Calon Antur