Tremadog

Dringo Creigiau

Craig Bwlch y Moch | ©Si Panton

Tremadog

Dringo Creigiau

Erys clogwyni rhagorol Tremadog yn ddewis deniadol i ddringwyr lleol ac ymwelwyr. Nid yw hynny’n syndod o gofio’r crynhoad sylweddol o lwybrau rhagorol sy’n cwmpasu’r holl raddau. Mae ffactorau eraill yn cyfrannu at y poblogrwydd hwn, megis y mynediad rhwydd, rhinweddau ffrithiannol bendigedig y dolerit sy’n sychu’n gyflym, ac yn olaf, ond nid yn lleiaf, caffi Eric sydd wedi’i leoli mewn man delfrydol. Ym mhob rhan o’r llecyn, mae’r arddull dringo yn draddodiadol, ac mae’r llwybrau yn rhai aml-ddringen gan amlaf. Mae nifer o lwybrau sbort wedi’u datblygu’n ddiweddar yn Chwarel Moel y Gest.

Amgylchiadau:

Mae creigiau Tremadog yn adnabyddus fel dewis amgen yn lle’r clogwyni mynydd a gaiff eu heffeithio gan law (gellir eu dringo trwy gydol y flwyddyn). Bydd clogwyni Tremadog yn sychu’n gyflym iawn ar ôl glaw pan fydd digon o awel.

Mynd yno:

Lleolir prif greigiau Tremadog yn un clwstwr cyfleus o agos ac maent oll yn agos at y ffordd.

Craig Bwlch y Moch

Mae llwybrau clasurol, craig berffaith a hwylustod ei leoliad ar fin y ffordd yn sicrhau poblogrwydd parhaus y clogwyn gwych hwn. Bwtres Fector yw un o’r darnau gorau o graig yng Nghymru – yr unig anfantais yw’r llewyrch sgleiniog sy’n amlwg ar rai o’r llwybrau amlycaf, oherwydd eu poblogrwydd. Mae’r caffi, y maes gwersylla a’r byncws gerllaw wedi bod yn ganolfan draddodiadol i ddringwyr sy’n ymweld â’r ardal ers tro byd. Yn ddiddorol iawn, mae’r clogwyn yn eiddo i’r BMC ac wedi’i reoli ganddo ers 1979.
Mynd yno: Mae’r clogwyn i’w weld yn amlwg ar ffordd yr A498 o Dremadog i Feddgelert rhwng caiff Eric a’r troad siarp ger castell Portreuddyn. Mae lle parcio cyfleus ar gael yng Nghaffi Eric.

Craig Pant Ifan

Un o glogwyni gorau’r ardal a chartref i nifer o glasuron sydd wedi hen ennill eu plwyf. Dolerit arferol Tremadog yw’r graig, sydd wedi datblygu yn nodweddion amlwg a thrawiadol.

Craig y Castell

Lleolir y clogwyn bendigedig hwn ychydig dros 1km i’r gorllewin o Graig Pant Ifan, ac mae mewn llecyn agored ac mae’n cynnig nifer o lwybrau rhagorol. Ar y cyfan, mae gryn dipyn yn dawelach na Bwlch y Moch neu Bant Ifan gerllaw. Mae’r dringo’n amrywiol iawn a bydd bob amser yn ddiddorol.

Craig y Gesail

Dyma’r lleiaf poblogaidd o blith prif greigiau Tremadog, a gellir dadlau mai hon yw’r lleiaf pwysig. Serch hynny, bydd Craig y Gesail yn ddewis da os na fydd prysurdeb ei chymdogion yn apelio atoch. Mae’r llwybr yn dda, er bod ychydig o lystyfiant mewn mannau. Lle nad oes unrhyw dendrilau planhigion, fe welwch y dolerit perffaith sy’n adnabyddus ac yn annwyl iawn i bawb. Lleolir y clogwyn ychydig gilometrau i’r gorllewin o Graig Castell. I gael manylion sut i fynd yno, edrychwch yng nghronfa ddata Mynediad Rhanbarthol BMC.

Chwarel Moel y Gest

Ar ochr arall y dyffryn, mae chwarel gysgodol sy’n cynnig nifer o ddringfeydd sbort da. (Sylwer: Bydd cyfyngiadau tymhorol yma pan fydd adar yn nythu – gweler cronfa ddata Mynediad Rhanbarthol BMC i gael manylion.)


Diogelwch a chaniatâd
Mwy am Dringo Creigiau View on map

Diogelwch a chaniatâd

Nid yw cyhoeddwr y wefan hon yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ddull darllenwyr o ddefnyddio’r wybodaeth sydd ynddi. Canllawiau yn unig yw’r disgrifiadau a’r argymhellion, a rhaid i ddarllenwyr eu dehongli yn unol â’u doethineb. Dylid ceisio cyngor a hyfforddiant can defnyddio unrhyw offer neu dechnegau a grybwyllir yn y testun neu a ddangosir yn unrhyw rai o’r delweddau ffotograffig. Mae dringo yn weithgaredd sydd â pherygl o anaf personol neu farwolaeth. Dylai’r sawl sy’n cymryd rhan yn y gweithgaredd hwn fod yn ymwybodol o’r peryglon hyn a bod yn gyfrifol am eu gweithredoedd a'u cyfranogiad eu hunain.

Access Notes:

Parking:

Season Dates:

Seasonal Notes:

Group Access:

Additional Information:

×


View Slideshow


Amser Teithio

Machlud Codi

Machlud Codi

Y Tywydd

Nawr


°C


Yn teimlo fel °C

mya
24h Nesaf

iWitness Pro

Ffrydiau gan Bartneriaid Calon Antur o bob cwr o Ogledd Cymru

×

Llyfrau, Arweinlyfrau a Mapiau

North Wales Rock


Prynwch

OS Maps for area

Explorer OL17


Marchnadfa

Dan ofal Calon Antur