Ynys Lawd ac Ynys Arw

Caiacio Môr

The Stacks / Ynys Lawd ac Ynys Arw | ©Ray Wood

Ynys Lawd ac Ynys Arw

Caiacio Môr

Gellir dadlau mai’r arfordir rhwng Pwynt y Milwr yng Nghaergybi a Mynwes Abraham yw’r rhan fwyaf trawiadol o arfordir Cymru. Yma, lleolir creigiau ysblennydd Gogarth, rhes o greigiau minfylchog ac wynebau craig serth sy’n disgyn i lawr i’r môr. Ac eithrio’r creigiau epig, mae dwy ynys o faint sylweddol, Ynys Lawd ac Ynys Arw, sef canolbwynt y daith enwog hon.

Saif Ynys Lawd ychydig o’r lan oddi wrth Ogof Parliament House. Mae traeth yma a bydd morloi yma yn aml; hefyd, ceir dihangfa trwy dwnnel dyfrllyd (rhy gul i gaiac) a dringfa i fyny’r Orsaf Rhybuddion Niwl ar dop y graig. Mae ‘Bwa Annie’ yn ‘Wen Zawn’ yn drawiadol iawn, yn ogystal â‘r Brif Graig, yr wyneb gordo 100m o uchder o gwartsit a leolir ychydig i’r dde. Mae Ynys Lawd wedi’i chysylltu â’r tir mawr â phont gerdded, sef pwynt mynediad goleudy’r ynys. Mae’r creigiau yma, a elwir yn ‘Mousetrap Zawn’ a ‘Wal Goch’ gan ddringwyr, yn gartref i filoedd o adar sy’n nythu yn ystod y gwanwyn - dylai padlwyr gadw ychydig allan i’r môr rhwng Chwefror a Gorffennaf rhag amharu arnynt. Ar dop Castell Helen, mae adeilad gwyn amlwg, Tŵr Elin - dyma ganolfan wylio adar yr RSPB.

Dyma daith go iawn sy’n gofyn am gryn dipyn o brofiad a chynllunio gofalus. Byddir yn ymdopi â gordoeon sylweddol a ffrydiau llanw hynod o gryf. Mae’r diffyg mannau ymadael hefyd yn golygu fod y daith yn gryn dipyn o ymroddiad; ar ôl cychwyn, ni fydd hi’n hawdd dianc.

Mynd yno:

Mae traeth ym Mhwynt y Milwr ar ymyl ddwyreiniol harbwr Caergybi. Mae traeth ym Mynwes Abraham hefyd ynghyd â grisiau a mynedfa at lwybr.


Diogelwch a chaniatâd
Mwy am Caiacio Môr View on map

Diogelwch a chaniatâd

Nid yw cyhoeddwr y wefan hon yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ddull darllenwyr o ddefnyddio’r wybodaeth sydd ynddi. Canllawiau yn unig yw’r disgrifiadau a’r argymhellion, a rhaid i ddarllenwyr eu dehongli yn unol â’u doethineb. Dylid ceisio cyngor a hyfforddiant can defnyddio unrhyw offer neu dechnegau a grybwyllir yn y testun neu a ddangosir yn unrhyw rai o’r delweddau ffotograffig. Mae caiacio a chanŵio yn weithgareddau sydd â pherygl o anaf personol neu farwolaeth. Dylai’r sawl sy’n cymryd rhan yn y gweithgareddau hyn fod yn ymwybodol o’r peryglon hyn a bod yn gyfrifol am eu gweithredoedd a'u cyfranogiad eu hunain.

×


View Slideshow


Amser Teithio

Machlud Codi

Machlud Codi

Y Tywydd

Nawr


°C


Yn teimlo fel °C

mya
24h Nesaf

Llanw

Uchel Nesaf

Isel Nesaf

iWitness Pro

Ffrydiau gan Bartneriaid Calon Antur o bob cwr o Ogledd Cymru

×

Llyfrau, Arweinlyfrau a Mapiau

Welsh Sea Kayaking


Prynwch

OS Maps for area

Explorer OL262


Marchnadfa

Dan ofal Calon Antur