Yr Wyddfa

Sgramblo

Crib Goch | ©Garry Smith

Yr Wyddfa

Sgramblo

Cylchdaith o amgylch Pedol yr Wyddfa yw un o lwybrau sgramblo mwyaf rhagorol Gogledd Cymru. Mae’n weithgaredd gwych a cheir cyfle i herio nifer o rwystrau ar Lliwedd, Crib y Ddysgl a Chrib Goch sy’n hynod o agored. Nid yw’r llwybr yn anoddach na gradd 1 yn unman, ond caniatewch ddigon o amser i chi eich hun, oherwydd mae llawer o dir i’w droedio yma.

Mae nifer o lwybrau gwych eraill yn croestorri’r Bedol mewn sawl man. Mae Crib Clogwyn y Person (gradd 2+) yn cynnig llwybr sgramblo cofiadwy sy’n codi o Gwm Glas sy’n llawn awyrgylch.
Mae’r Gribin (gradd 1-) yn cynnig llwybr da arall i fyny’r Wyddfa, neu gellir ei gyfuno â thaith yn ôl dros Lliwedd. Ar graig drawiadol Lliwedd, mae Bilberry Terrace yn cynnig llwybr gradd 3 gwych ond heriol iawn ar gyfer timau sgramblo profiadol.

Amgylchiadau:

Tir mynyddig yw hwn, felly mae’n well cadw draw ar dywydd garw neu pan fydd gwyntoedd cryf. Mae’r holl lwybrau sgramblo yn fwy anodd a gallant fod yn beryglus pan fydd hi’n wlyb. Yn ystod tymor y gaeaf (h.y. o ddiwedd Hydref i Ebrill fel arfer) bydd posibilrwydd o rew ac eira dan droed. O dan yr amgylchiadau hyn, bydd yr heriau mynydda a gynigir gan y llwybrau hyn gryn dipyn yn anoddach, a bydd angen technegau ac offer dringo gaeaf.

Mynd yno:

Mae maes parcio Pen y Pass yn fan cychwyn amlwg, ond bydd yn llenwi’n gyflym yn ystod misoedd yr haf. Mae rhagor o le parcio ar gael yn agos at westy Pen y Gwryd gerllaw. Dylid mynd i Grib Clogwyn y Person o Fwlch Llanberis.


Diogelwch a chaniatâd
Mwy am Sgramblo View on map

Diogelwch a chaniatâd

Nid yw cyhoeddwr y wefan hon yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ddull darllenwyr o ddefnyddio’r wybodaeth sydd ynddi. Canllawiau yn unig yw’r disgrifiadau a’r argymhellion, a rhaid i ddarllenwyr eu dehongli yn unol â’u doethineb. Dylid ceisio cyngor a hyfforddiant can defnyddio unrhyw offer neu dechnegau a grybwyllir yn y testun neu a ddangosir yn unrhyw rai o’r delweddau ffotograffig. Mae sgramblo yn weithgaredd sydd â pherygl o anaf personol neu farwolaeth. Dylai’r sawl sy’n cymryd rhan yn y gweithgaredd hwn fod yn ymwybodol o’r peryglon hyn a bod yn gyfrifol am eu gweithredoedd a'u cyfranogiad eu hunain.

×


View Slideshow


Amser Teithio

Machlud Codi

Machlud Codi

Y Tywydd

Nawr


°C


Yn teimlo fel °C

mya
24h Nesaf

iWitness Pro

Ffrydiau gan Bartneriaid Calon Antur o bob cwr o Ogledd Cymru

×

Llyfrau, Arweinlyfrau a Mapiau

North Wales Scrambles


Prynwch

OS Maps for area

Explorer OL17


Rhagolygon Tywydd yr Wyddfa

Trosolwg

Amgylchiadau'r Tir

Dim amodau anffafriol i adrodd

Severe warning(s)

Rhybudd


Rhagolygon Manwl Tywydd y Mynyddoedd

Y Tywydd

Tymheredd
Valleys
900m
Freezing Level
Gwelededd


Cyflymder gwynt uchaf uwchlaw


Niwl Mynydd

Y Tywydd

Tymheredd
Valleys
900m
Freezing Level
Gwelededd


Cyflymder gwynt uchaf uwchlaw


Niwl Mynydd

Thursday

Friday

Saturday

Marchnadfa

Dan ofal Calon Antur