Clogfaeni RAC

Bowldro

RAC Boulders/Clogfaeni RAC | ©Si Panton

Clogfaeni RAC

Bowldro

Y clogfeini mawr o dan graig RAC yw un o’r lleoliadau bowldro mwyaf poblogaidd yn yr ardal. Caiff poblogrwydd cyson y gylchdaith wych hon ei sicrhau gan nifer o ffactorau atyniadol; yn ogystal â chynnig dringo rhagorol, mae’r clogfeini mewn llecyn godidog o heulog ac mae glanfeydd addas; mae’r cyfan yn agos iawn at fin y ffordd.

Gerllaw, ceir nifer o leoliadau bowldro gwych eraill; cofiwch chwilio am glogfaen Plas y Brenin (a leolir yn y coetir ar lan yr afon sydd gyferbyn â’r ganolfan gweithgareddau awyr agored) a blociau Bingo Wings a Rhythm a Stealth ar lechwedd Creigiau’r Garth (ar ochr y dyffryn sydd gyferbyn â Chlogfeini RAC).

Amgylchiadau:

Gellir bowldro yma trwy gydol y flwyddyn, a hyn yn oed yng nghanol gaeaf, bydd ochrau blaen y clogfeini yn amsugno llawer iawn o heulwen. Gall y tir o dan dalcen y blocyn ar fin y ffordd fod yn wlyb ar ôl glaw, ond bydd y graig yn sychu’n gyflym iawn (ac eithrio un neu ddau o linellau draenio dŵr), yn enwedig ar y ffasedau deheuol a gorllewinol heulog.

Mynd yno:

Gellir gweld y clogfeini’n glir o’r ffordd tua 2km i’r gorllewin o Blas y Brenin. Parciwch yn yr encilfa, ond peidiwch â chau giât y llwybr sy’n arwain i fyny ac i’r dde trwy ganol y prif flociau.


Diogelwch a chaniatâd
Mwy am Bowldro View on map

Diogelwch a chaniatâd

Nid yw cyhoeddwr y wefan hon yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ddull darllenwyr o ddefnyddio’r wybodaeth sydd ynddi. Canllawiau yn unig yw’r disgrifiadau a’r argymhellion, a rhaid i ddarllenwyr eu dehongli yn unol â’u doethineb. Dylid ceisio cyngor a hyfforddiant can defnyddio unrhyw offer neu dechnegau a grybwyllir yn y testun neu a ddangosir yn unrhyw rai o’r delweddau ffotograffig. Mae bowldro yn weithgaredd sydd â pherygl o anaf personol neu farwolaeth. Dylai’r sawl sy’n cymryd rhan yn y gweithgaredd hwn fod yn ymwybodol o’r peryglon hyn a bod yn gyfrifol am eu gweithredoedd a'u cyfranogiad eu hunain.

×


View Slideshow


Amser Teithio

Machlud Codi

Machlud Codi

Y Tywydd

Nawr


°C


Yn teimlo fel °C

mya
24h Nesaf

iWitness Pro

Ffrydiau gan Bartneriaid Calon Antur o bob cwr o Ogledd Cymru

×

Llyfrau, Arweinlyfrau a Mapiau

North Wales Bouldering


Prynwch

OS Maps for area

Explorer OL17


Marchnadfa

Dan ofal Calon Antur