Pont Scethin - Rhinogydd

Beicio Mynydd

Pont Scethin - Rhinogydd | ©Ray Wood

Pont Scethin - Rhinogydd

Beicio Mynydd

Aiff y daith 25km wych hon â chi dros odre de-orllewinol mynyddoedd y Rhinogydd. Ceir reidio da a golygfeydd heb eu hail; yn enwedig ar hyd yr ymyl arfordirol i’r gorllewin ac i’r de i lawr i Aber Mawddach a Chadair Idris. Yr ardal hon yw un o dirweddau cyfannedd hynaf Cymru, ac fe gewch ddigon o dystiolaeth o’r hanes cyfoethog hwn wrth ichi ddilyn y daith. Gwyliwch am domenni claddu, cylchoedd cytiau a gweddillion caerau hynafol.
Mae’r daith yn dilyn yr hen lwybr meirch pwn sy’n arwain i’r de-ddwyrain o gyrion Llanbedr ac yn gogylchu o amgylch ochr Moelfre. Cyrhaeddir prif lwybr Llyn Bodlyn ymhen dim, ac fe’i dilynir am ychydig, ond yna, bydd y llwybr meirch pwn yn mynd i’r dde i Bont Scethin. Wedi ychydig o dir serth, gallwch fwynhau’r disgyniad i lawr Braich; yn anffodus, dilynir hyn yn fuan gan ymdrech fawr yn ôl i fyny i Fwlch y Rhiwgyr. Mae’r disgyniad i lawr i gyfeiriad y gogledd-orllewin yn arw iawn, ond bydd yn llyfnhau ymhen dim. Bydd angen llywio gofalus yn ystod rhan olaf y daith ddychwelyd; os llwyddwch i wneud hynny’n iawn, dylech ddychwelyd i’r ffordd ddynesu sy’n rhedeg i fyny o Lanbedr.
Mae’r llwybr yn eithaf anghysbell, felly sicrhewch fod gennych fap a chwmpawd, digon o fwyd a diod, a dillad digonol a rhannau i’ch beic. Dylech hefyd hysbysu rhywun am eich bwriadau a rhoi awgrym iddynt o’ch amser dychwelyd, rhag ofn.

Amgylchiadau:

Dyma lwybr beicio mynydd gwyllt, nid un a adeiladwyd yn bwrpasol, felly gall fod yn heriol iawn yn ystod tywydd garw. Pan ddaw tywydd gwaethaf y gaeaf, efallai bydd lluwchfeydd eira yn atal y llwybr.

Mynd yno:

Mae’r daith yn cychwyn o’r lle parcio wrth ymyl y ffordd sy’n agos at dafarn Victoria a thoiledau cyhoeddus Llanbedr.


Diogelwch a chaniatâd
Mwy am Beicio Mynydd View on map

Diogelwch a chaniatâd

Nid yw cyhoeddwr y wefan hon yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ddull darllenwyr o ddefnyddio’r wybodaeth sydd ynddi. Canllawiau yn unig yw’r disgrifiadau a’r argymhellion, a rhaid i ddarllenwyr eu dehongli yn unol â’u doethineb. Dylid ceisio cyngor a hyfforddiant can defnyddio unrhyw offer neu dechnegau a grybwyllir yn y testun neu a ddangosir yn unrhyw rai o’r delweddau ffotograffig. Mae beicio mynydd yn weithgaredd sydd â pherygl o anaf personol neu farwolaeth. Dylai’r sawl sy’n cymryd rhan yn y gweithgaredd hwn fod yn ymwybodol o’r peryglon hyn a bod yn gyfrifol am eu gweithredoedd a'u cyfranogiad eu hunain.

×


View Slideshow


Amser Teithio

Machlud Codi

Machlud Codi

Y Tywydd

Nawr


°C


Yn teimlo fel °C

mya
24h Nesaf

iWitness Pro

Ffrydiau gan Bartneriaid Calon Antur o bob cwr o Ogledd Cymru

×

Llyfrau, Arweinlyfrau a Mapiau

North Wales Mountain Bike Guide


Prynwch

OS Maps for area

Explorer OL18


Marchnadfa

Dan ofal Calon Antur