Llwybr Mawddach

Beicio i’r Teulu

Mawddach Trail / Llwybr Mawddach | ©Crown copyright (2014) Visit Wales

Llwybr Mawddach

Beicio i’r Teulu

Mae Llwybr Mawddach yn llwybr beicio enwog iawn sy’n rhedeg ar hyd ymyl ddeheuol aber dramatig Afon Mawddach. Mae’r llwybr yn cysylltu tref farchnad swynol Dolgellau a thref glan môr ddymunol Abermaw gan ddilyn llwybr hen reilffordd.

Mae’r llwybr yn wastad yn bennaf, er bod rhai rhannau ar ogwydd yn agos at Ddolgellau. Serch hynny, mae’n llwybr eithaf hir, ac mae angen tua phedair awr i wneud taith ddychwelyd. Wrth gwrs, gellir cwtogi’r daith trwy ymuno â‘r llwybr mewn amrywiaeth o fannau ar hyd y ffordd, megis Pont y Wernddu, Penmaen-pŵl, Arthog neu Forfa Mawddach.
Uchafbwynt y llwybr yw croesi’r bont rheilffordd drawiadol 1km o hyd dros geg yr aber i mewn i Abermaw. Serch hynny, mae nifer o fannau diddorol ar hyd y llwybr. Er enghraifft, mae gwylfa’r RSPB ym Mhenmaen-pŵl a gwarchodfa’r RSPB yng Nghors Arthog yn atyniadau diddorol ble gellir gweld bob mathau o blanhigion, blodau, gloÿnnod byw ac adar.
Yn Nolgellau, mae’r llwybr beicio yn dilyn glan yr afon ar ymyl Cae Marion; dyma safle gŵyl gerddorol flynyddol y Sesiwn Fawr, digwyddiad cerddoriaeth Gymreig a rhyngwladol poblogaidd.

Mynd yno:

Cychwynnir y daith fel arfer o’r maes parcio ychydig i lawr yr afon o’r brif bont (Bont Fawr) dros Afon Wnion ar ochr ogleddol canol tref Dolgellau.


Diogelwch a chaniatâd
Mwy am Beicio i’r Teulu View on map

Diogelwch a chaniatâd

Nid yw cyhoeddwr y wefan hon yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ddull darllenwyr o ddefnyddio’r wybodaeth sydd ynddi. Canllawiau yn unig yw’r disgrifiadau a’r argymhellion, a rhaid i ddarllenwyr eu dehongli yn unol â’u doethineb. Dylid ceisio cyngor a hyfforddiant can defnyddio unrhyw offer neu dechnegau a grybwyllir yn y testun neu a ddangosir yn unrhyw rai o’r delweddau ffotograffig. Mae beicio a beicio mynydd yn weithgareddau sydd â pherygl o anaf personol neu farwolaeth. Dylai’r sawl sy’n cymryd rhan yn y gweithgareddau hyn fod yn ymwybodol o’r peryglon hyn a bod yn gyfrifol am eu gweithredoedd a'u cyfranogiad eu hunain.

×


View Slideshow


Amser Teithio

Machlud Codi

Machlud Codi

Y Tywydd

Nawr


°C


Yn teimlo fel °C

mya
24h Nesaf

iWitness Pro

Ffrydiau gan Bartneriaid Calon Antur o bob cwr o Ogledd Cymru

×

Marchnadfa

Dan ofal Calon Antur