Llanddwyn

Fwynhau’r Traeth

Newborough / Llanddwyn | ©Crown copyright (2014) Visit Wales

Llanddwyn

Fwynhau’r Traeth

Mae Llanddwyn yn draeth tywodlyd trawiadol a saif Coedwig enfawr Niwbwrch y tu ôl iddo. Mae mynd o’r coetir i’r traeth yn creu ymdeimlad bendigedig o le a rhyddid. Mae’r traeth yn ymestyn i’r dwyrain tuag at geg ddeheuol Culfor Menai. Y tu draw i hynny, gwelir mynyddoedd dramatig Eryri yn llenwi’r gorwel â‘u topograffeg anhygoel. I’r dde, mae’r gadwyn mynyddoedd yn parhau i’r dde at ymyl Pen Llŷn. Mae’n olygfa hudolus sy’n llwyddo i blesio bob amser.

Mae’r traeth hefyd yn ymestyn i’r gorllewin tuag at ynys ddiddorol Llanddwyn – argymhellir yn gryf y dylech gerdded o amgylch y llecyn. Mae’r ynys yn adnabyddus am chwedl Dwynwen, nawddsant cariadon Cymru. Mae gweddillion Eglwys Santes Dwynwen i’w canfod yma, yn ogystal â hen fythynnod y peilotiaid a goleudy. Caiff mynediad i’r ynys ei rwystro am ychydig ar y penllanw.
Gall y prif draeth gynnig amgylchiadau rhagorol i syrffio gwynt a brigdonni, ond daw’r rhan fwyaf o ymwelwyr i chwarae ar y tywod neu gerdded ychydig. Mae rhwydwaith sylweddol o lwybrau troed yn rhedeg trwy’r goedwig hefyd.

Mae toiledau yn y maes parcio, ond nid oes cyfleusterau eraill. Mae’r siop agosaf yn Niwbwrch.

Caniateir cŵn yma.

Mynd yno / parcio:

Mae maes parcio mawr yn weddol agos at y traeth. Gellir cyrraedd y maes parcio ar hyd tollffordd sy’n rhedeg trwy’r goedwig.


Diogelwch a chaniatâd
Mwy am Fwynhau’r Traeth View on map

Diogelwch a chaniatâd

Er bod bob ymdrech wedi'i wneud i sicrhau fod y wybodaeth a ddarperir yma yn gywir, ni all cyhoeddwr y wefan hon dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am wallau,’colledion nac anafiadau, sut bynnag yr achosir hwy.

×


View Slideshow


Amser Teithio

Machlud Codi

Machlud Codi

Y Tywydd

Nawr


°C


Yn teimlo fel °C

mya
24h Nesaf

Llanw

Uchel Nesaf

Isel Nesaf

iWitness Pro

Ffrydiau gan Bartneriaid Calon Antur o bob cwr o Ogledd Cymru

×

Marchnadfa

Dan ofal Calon Antur