Llechi Llanberis

Dringo Creigiau

Dinorwig Quarry / Chwarel Dinorwig | ©Ray Wood

Llechi Llanberis

Dringo Creigiau

Mae chwareli llechi Dinorwig yn gefnlen eang a swreal i bentref Llanberis. Mae hanes y chwareli yn diffinio sylfaen ddiwylliannol yr ardal gyfagos, ac er iddynt gau yn 1969, mae eu dylanwad ar y gymuned leol yn dal i’w weld hyd heddiw.

Yn ystod yr 1980au, aeth cenhedlaeth newydd o ddringwyr ati i ddatblygu’r diffeithwch diwydiannol diddorol hwn yn le dringo o’r radd flaenaf. Mae eu hymdrechion wedi gadael casgliad o ddringfeydd rhagorol o dechnegol, ag ambell i follt yma ac acw, ond maent yn rhedeg allan ac yn ddifrifol o anodd mewn sawl lle. Yn draddodiadol, neilltuwyd llechfaen i’r sawl oedd yn gweithredu bron iawn yn gyfan gwbl o fewn y graddau eithafol, ond yn ystod blynyddoedd diweddar, mae nifer o lwybr sbort â graddau is wedi’u paratoi.
Mae chwareli Glyn Rhonwy ar ochr arall y dyffryn yn cynnig llwybrau traddodiadol a sbort, er eu bod yn fwy esoterig eu natur yn gyffredinol.
Mae rhai cyfyngiadau ar fynediad i’r chwareli - gweler cronfa ddata Mynediad Rhanbarthol BMC am ragor o fanylion.

Amgylchiadau:

Gellir canfod amgylchiadau dringo da yn y chwareli trwy gydol y flwyddyn. Bydd y graig yn sychu’n gyflym, sy’n golygu ei bod yn ddewis poblogaidd pan fydd hi’n gawodlyd neu os bydd tywydd cyfnewidiol. Mae gwastadeddau’r chwareli yn wynebu gwahanol gyfeiriadau, felly mae’n hawdd canfod cysgod neu heulwen.

Mynd yno:

Gellir mynd i’r chwareli naill ai o faes parcio’r Amgueddfa Lechi (Gilfach Ddu) ger gwaelod Chwarel Vivian, neu o drogylch Arosfa Bws y Chwarel ar gyrion Dinorwig.


Diogelwch a chaniatâd
Mwy am Dringo Creigiau View on map

Diogelwch a chaniatâd

Nid yw cyhoeddwr y wefan hon yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ddull darllenwyr o ddefnyddio’r wybodaeth sydd ynddi. Canllawiau yn unig yw’r disgrifiadau a’r argymhellion, a rhaid i ddarllenwyr eu dehongli yn unol â’u doethineb. Dylid ceisio cyngor a hyfforddiant can defnyddio unrhyw offer neu dechnegau a grybwyllir yn y testun neu a ddangosir yn unrhyw rai o’r delweddau ffotograffig. Mae dringo yn weithgaredd sydd â pherygl o anaf personol neu farwolaeth. Dylai’r sawl sy’n cymryd rhan yn y gweithgaredd hwn fod yn ymwybodol o’r peryglon hyn a bod yn gyfrifol am eu gweithredoedd a'u cyfranogiad eu hunain.

Access Notes:

Parking:

Season Dates:

Seasonal Notes:

Group Access:

Additional Information:

×


View Slideshow


Amser Teithio

Machlud Codi

Machlud Codi

Y Tywydd

Nawr


°C


Yn teimlo fel °C

mya
24h Nesaf

iWitness Pro

Ffrydiau gan Bartneriaid Calon Antur o bob cwr o Ogledd Cymru

×

Llyfrau, Arweinlyfrau a Mapiau

Llanberis Slate


Prynwch

OS Maps for area

Explorer OL17


Marchnadfa

Dan ofal Calon Antur