Bwlch y Groes

Beicio Ffordd

Bwlch y Groes | ©Si Panton

Bwlch y Groes

Beicio Ffordd

Dyma Mt Venoux Cymru, os nad y DU! Dyma un o’r bryniau anoddaf sydd ar gael os ceisir ei ddringo o’r de. Mae ganddo raddiant o 14% am ran sylweddol, ac mae bron iawn yn 30% am ran fer ger y brig pan gewch eich gwthio i’r eithaf. Nid oes unrhyw ran rhwydd o gwbl wrth ddringo’r bryn hwn. Mae arwyneb y ffordd hefyd braidd yn annymunol, oherwydd mae mor anwastad. Mae hefyd yn gul, felly ychydig iawn o le sydd yna i blethu, ac mae ffosydd mawr ar ddwy ochr y ffordd sy’n barod i’ch llyncu chi a’ch beic os byddwch yn gwegian! Mae’r holl ffactorau hyn yn ychwanegu at yr anawsterau, os nad y graddiant ei hun. Yn sicr, bydd yn anodd iawn os na fyddwch wedi paratoi yn feddyliol, neu os nad yw eich geriad yn ddigon isel.

Gellir dilyn llwybr mwy pleserus gan gychwyn yn y Bala ac yna beicio i lawr ochr ddeheuol Llyn Tegid i gyrraedd y col o’r gogledd. Wrth ddychwelyd, fe ewch heibio Llyn Efyrnwy – yma, gallwch fynd o amgylch y llyn neu fynd i fyny heibio pen gogleddol y llyn. Beth bynnag a ddewiswch, byddwch wedi hynny yn dringo unwaith eto dros Fwlch yr Hwch ac yn gwibio i lawr Cwm Hirnant i’r Bala.

Amgylchiadau:

Bwlch y Groes (546m) yw’r col ffordd uchaf yng Nghymru; o ganlyniad, bydd eira yn atal mynediad iddo ar brydiau yn ystod y gaeaf.

Mynd yno:

Mae sawl man cychwyn, yn dibynnu ar y llwybr y bwriadwch ei ddilyn, ond mae Dolgellau neu’r Bala yn ddewisiadau amlwg.


Diogelwch a chaniatâd
Mwy am Beicio Ffordd View on map

Diogelwch a chaniatâd

Nid yw cyhoeddwr y wefan hon yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ddull darllenwyr o ddefnyddio’r wybodaeth sydd ynddi. Canllawiau yn unig yw’r disgrifiadau a’r argymhellion, a rhaid i ddarllenwyr eu dehongli yn unol â’u doethineb. Dylid ceisio cyngor a hyfforddiant can defnyddio unrhyw offer neu dechnegau a grybwyllir yn y testun neu a ddangosir yn unrhyw rai o’r delweddau ffotograffig. Mae beicio ar y ffordd yn weithgaredd sydd â pherygl o anaf personol neu farwolaeth. Dylai’r sawl sy’n cymryd rhan yn y gweithgaredd hwn fod yn ymwybodol o’r peryglon hyn a bod yn gyfrifol am eu gweithredoedd a'u cyfranogiad eu hunain.

×


View Slideshow


Amser Teithio

Machlud Codi

Machlud Codi

Y Tywydd

Nawr


°C


Yn teimlo fel °C

mya
24h Nesaf

iWitness Pro

Ffrydiau gan Bartneriaid Calon Antur o bob cwr o Ogledd Cymru

×

Marchnadfa

Dan ofal Calon Antur