Ynys Enlli

Caiacio Môr

Bardsey Island / Ynys Enlli | ©Si Panton

Ynys Enlli

Caiacio Môr

Saif Ynys Enlli mewn arwahanrwydd godidog ychydig oddi ar drwyn de-orllewinol Pen Llŷn. Slawer dydd, teithiai pererinion crefyddol bellteroedd sylweddol i’r lle hwn; erbyn hyn, mae’r llecyn yn ganolbwynt i gaiacwyr môr profiadol. Mae’r ynys yn lle gwirioneddol arbennig lle mae’r demtasiwn i aros yno yn gryf. Serch hynny, mae taith i Ynys Enlli yn cael ei ystyried yn fenter sylweddol, ac mae angen cynllunio manwl o ran y llanw i groesi’n ddiogel i Swnt Enlli (sydd â ffrwd llanw cryf).

Dewis haws yw aros yn agos at y tir mawr. Ym mae Aberdaron, mae dwy ynys ddiddorol, Ynys Gwylan-fawr ac Ynys Gwylan-bach, ble gallwch weld bilidowcars, palod ac ambell forlo efallai. Dewis arall yw mynd am dro o amgylch pentir Uwchmynydd, gan fynd heibio Pen y Cil a Braich y Pwll i gyrraedd traeth hyfryd Porthor ar arfordir gogleddol yr orynys.

Mynd yno:

Aberdaron yw’r man cychwyn cyffredin yn yr achos hwn; mae llithrfa yn arwain o ganol y pentref i’r traeth tywod a marian. Mae maes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng nghanol y pentref. Mae gan yr Ymddiriedolaeth faes parcio ym Mhorthor hefyd.


Diogelwch a chaniatâd
Mwy am Caiacio Môr View on map

Diogelwch a chaniatâd

Nid yw cyhoeddwr y wefan hon yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ddull darllenwyr o ddefnyddio’r wybodaeth sydd ynddi. Canllawiau yn unig yw’r disgrifiadau a’r argymhellion, a rhaid i ddarllenwyr eu dehongli yn unol â’u doethineb. Dylid ceisio cyngor a hyfforddiant can defnyddio unrhyw offer neu dechnegau a grybwyllir yn y testun neu a ddangosir yn unrhyw rai o’r delweddau ffotograffig. Mae caiacio a chanŵio yn weithgareddau sydd â pherygl o anaf personol neu farwolaeth. Dylai’r sawl sy’n cymryd rhan yn y gweithgareddau hyn fod yn ymwybodol o’r peryglon hyn a bod yn gyfrifol am eu gweithredoedd a'u cyfranogiad eu hunain.

×


View Slideshow


Amser Teithio

Machlud Codi

Machlud Codi

Y Tywydd

Nawr


°C


Yn teimlo fel °C

mya
24h Nesaf

Llanw

Uchel Nesaf

Isel Nesaf

iWitness Pro

Ffrydiau gan Bartneriaid Calon Antur o bob cwr o Ogledd Cymru

×

Llyfrau, Arweinlyfrau a Mapiau

Welsh Sea Kayaking


Prynwch

OS Maps for area

Explorer OL253


Marchnadfa

Dan ofal Calon Antur