Rhagolygon Tywydd yr WyddfaTrosolwg

Amgylchiadau'r Tir

Dim amodau anffafriol i adrodd

Golau'r Haul

Machlud

Codi

Peidiwch ag anghofio i gymryd eich tortsh!

Severe warning(s)

Rhybudd


Rhagolygon Manwl Tywydd y Mynyddoedd

Y Tywydd

Tymheredd
Valleys
900m
Freezing Level
Gwelededd


Cyflymder gwynt uchaf uwchlaw


Niwl Mynydd

Y Tywydd

Tymheredd
Valleys
900m
Freezing Level
Gwelededd


Cyflymder gwynt uchaf uwchlaw


Niwl Mynydd

Thursday

Friday

Saturday

Mwynhewch y Mynyddoedd Ddiogel

Dyma rai awgrymiadau i helpu i wneud yn siwr eich bod yn cael amser mor bleserus a diogel â phosibl yma ym mynyddoedd Eryri:

1. Paratowch yn ofalus
Gwnewch yn siwr bod gennych y cyfarpar cywir gyda chi fel eich bod yn barod ar gyfer unrhyw beth, boed hynny’n dda neu’n ddrwg! Bydd angen i chi ddod â map a chwmpawd, torsh, bwyd a diod, chwiban, pecyn cymorth cyntaf a ffôn symudol â’r batri wedi’i wefru’n llawn. Mae hyd yn oed yn bosibl y byddwch angen eli haul a het ar ddiwrnod braf!

2. Gwybodaeth diweddaraf am y tywydd a'r cyflwr dan draed
Edrychwch ar ragolygon y Swyddfa Dywydd ar gyfer mynyddoedd Eryri cyn i chi gychwyn, a byddwch yn barod i droi’n ôl os bydd y tywydd yn gwaethygu - bydd y mynyddoedd yn dal i fod yma i chi eu mwynhau y tro nesaf y byddwch chi’n ymweld â’r ardal.

3. Gwisgwch yn briodol
Gall y tywydd a’r tymheredd newid yn ddramatig rhwng godre’r mynydd a’r copa. Rhaid gwisgo esgidiau cerdded cadarn, sawl haen o ddillad gan gynnwys rhai cynnes, menig a het, yn ogystal â dillad a throwsus glaw.

4. Cadarnhawch eich bod yn gwybod ble 'da chi'n mynd
Dylech gynllunio eich taith cyn cychwyn a gofyn am gyngor yn lleol. Dewch â map a chwmpawd gyda chi, a gwnewch yn siwr eich bod yn gwybod sut i’w defnyddio; dewiswch lwybr sy’n addas ar gyfer lefel ffitrwydd a phrofiad eich grwp. Gwnewch yn siwr eich bod yn gwybod faint o amser y dylai gymryd, a faint o’r gloch y bydd hi’n tywyllu.

5. Adnabod eich gallu a therfynnau
Er bod mentro allan i’r mynyddoedd yn weithgaredd dymunol iawn, gall fod yn galed hyd yn oed yn yr haf – rhowch her i chi eich hunan, ond byddwch yn ymwybodol o lefelau ffitrwydd a phrofiad y grwp i gyd – nid rhai chi eich hunan yn unig.

Nid yw cyhoeddwr y wefan hon yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ddull darllenwyr o ddefnyddio’r wybodaeth sydd ynddi. Canllawiau yn unig yw’r disgrifiadau a’r argymhellion, a rhaid i ddarllenwyr eu dehongli yn unol â’u doethineb. Dylid ceisio cyngor a hyfforddiant can defnyddio unrhyw offer neu dechnegau a grybwyllir yn y testun neu a ddangosir yn unrhyw rai o’r delweddau ffotograffig. Mae cerdded bryniau a mynydda yn weithgareddau sydd â pherygl o anaf personol neu farwolaeth. Dylai’r sawl sy’n cymryd rhan yn y gweithgareddau hyn fod yn ymwybodol o’r peryglon hyn a bod yn gyfrifol am eu gweithredoedd a'u cyfranogiad eu hunain.