photo: Ray Wood
Snowdon photo: Ray Wood

Beicio Mynydd Gogledd Cymru

Beicio mynydd yng Ngogledd Cymru; lle ddylem ni gychwyn? Beth am gychwyn trwy ddweud fod mwy na digon o bopeth ar gael i'r sawl sy'n mwynhau beicio ar deiars trwchus (neu denau)! Mewn ardal gweddol fychan â bryniau cymhedrol eu maint, mae Gogledd Cymru yn cynnig cyfoeth o lwybrau beicio, o lwybrau epig ar ben mynyddoedd glaswelltog, ffyrdd cyflym trwy goedwigoedd a dros hen reilffyrdd, i rai o’r llefydd gorau i fwynhau beicio llwybr sengl yn y byd. Mae’r llwybrau yn amrywio o esgynfeydd a disgyniadau rhwydd ar ffyrdd pridd a graean, llwybrau sengl glaswelltog ag ambell graig yma ac acw, hyd at lwybrau dwbl a sengl creigiog heriol. Gall llwybrau ceffylau a chilffyrdd sydd wedi’u mapio’n dda fynd â’r fforiwr i diroedd uchel, gwyllt, sy’n cynnig golygfeydd o fannau pell, ac mae’r ardal hefyd yn cynnig sawl canolfan llwybrau beicio mynydd. Mae’r canolfannau hyn yn cynnig rhwydweithiau o lwybrau sydd â nodwyr llwybrau clir, ac maent yn amrywio o ran eu hyd a’u hanawsterau, ac yn ymdroelli ar hyd ffyrdd coedwigoedd ac yn arwain at ddisgynfeydd trawiadol ar lwybrau sengl sydd wedi’u hadeiladu’n bwrpasol. Wrth gwrs, mae’r reidio yng Ngogledd Cymru yn tueddu i fod yn fryniog, ond gellir teilwra teithiau beicio yn ôl ffitrwydd, tueddfryd a gallu technegol. Gellir mwynhau teithiau 50km hir neu weithgareddau 1 awr, ac maent oll yn hygyrch iawn i ymwelwyr sy’n hoffi beicio mynydd.

Antur Stiniog

Landegla, © Simon Panton

Canolfannau Llwybrau Beicio

Heb eu hail a rhai o ganolfannau llwybrau beicio gorau’r DU.

Coed y Brenin yw’r mwyaf a’r enwocaf o blith canolfannau llwybrau Beicio Mynydd Cymru. Mae’r goedwig enfawr a reolir gan Gyfoeth Naturiol Cymru wedi'i lleoli i'r gogledd o Ddolgellau, yn agos at ffordd yr A470. O fewn y coetir, ceir rhwydwaith o lwybrau beicio mynydd enwog – oddeutu 150km ohonynt.

Lleolir Llwybr Penmachno mewn rhan hyfryd o Eryri. Mae’n llwybr gwych sy’n cynnig esgynfeydd graddol ar ffyrdd coedwigoedd a llwybrau sengl diddorol. Gallwch ddisgwyl rhannau technegol cyflym, ambell ffigyr-êt tynn, croesi pontydd, rhannau uwch sydd wedi'u hadeiladu o bren, croesi nentydd ac esgynfeydd technegol, a golygfeydd gwych hefyd.

Agorwyd canolfan beicio lawr rhiw a 'freeride' ragorol Antur Stiniog yn 2012, ac mae ganddi leoliad trawiadol, sef hen chwarel lechi uwchlaw Blaenau Ffestiniog. Ceir llwybrau glas, coch, du a du dwbwl, sy’n cynnig nifer o nodweddion llwybrau mawr gwych.

Mae Llandegla yn cynnig llwybrau pwrpasol sy'n bodloni'r sawl sy'n ceisio gwefr a theuluoedd fel ei gilydd, a chyrsiau sgiliau i ymarfer a mireinio elfennau manylach beicio mynydd.

Mae Coedwig Gwydyr ger Betws y Coed yn cynnwys llwybrau Marin a Machno – oddeutu 60km o reidio llwybr sengl pwrpasol trwy goedwigoedd ac ar draws gweundiroedd, a chynigir golygfeydd trawiadol o fryniau Eryri.

Beicio Mynydd Gwyllt

I fwynhau anturiaethau ychydig yn fwy mentrus ar ddwy olwyn, fe wnaeth y Rhufeiniaid, ffermwyr defaid a theithwyr oll greu rhwydwaith enfawr o lwybrau hynafol ymhell cyn i darmac gael ei ddyfeisio! Mae rhai o’r llwybrau hyn yn sail i briffyrdd presennol, ond mae llawer ohonynt yn dal yn llwybrau ceffylau a chilffyrdd sy’n croesi tir pellennig a garw - perffaith i fwynhau Beicio Mynydd Traws Gwlad. Ychwanegwch rwydwaith enfawr o ffyrdd coedwigoedd, ac fe gewch feicio mynydd traws gwlad sydd ymhlith y mwyaf rhagorol ym Mhrydain.

Yn y tir bryniog o amgylch Llangollen a Bryniau Clwyd ger Rhuthun, ceir dolenni a theithiau a wnaiff herio’r beicwyr mwyaf profiadol, a mwy na digon i feicwyr sy’n dymuno rhywbeth llai heriol. Ar yr Wyddfa ei hun, mae’n debyg mai’r her hynod flinedig o feicio i fyny i’r copa ac yn ôl yw un o’r teithiau beicio gorau y gellir eu cael yn unman – ond nid yw’n addas i’r sawl sy’n nerfus.

O bentref hardd Betws y Coed, gellir cysylltu ffordd Rufeinig Sarn Helen â chylchdeithiau mewn coedwigoedd ac ar draws tir agored, a gallant fod mor anodd neu esmwyth ag y byddir yn dymuno. Lle bydd y mynyddoedd yn cwrdd y môr yn y gogledd, ceir llwybrau ceffylau gwyllt a phellennig yn y mynyddoedd a llwybrau ffermwyr, ac o amgylch arfordir Ynys Môn, gall pawb fwynhau llwybrau coedwigoedd - beth bynnag fo'ch oedran a'ch lefel ffitrwydd!


Angen rhywun i’ch rhoi ar ben ffordd?

Canolfannau, Hyfforddwyr a Thywysyddion

Mae gan Ogledd Cymru un o'r crynoadau mwyaf o hyfforddwyr gweithgareddau awyr agored a thywysyddion yn unman yn y DU. Maent yn broffesiynol, balch, brwdfrydig ac arloesol, ac yn barod i fynd â chi i'r lefel nesaf. Cliciwch yma i ganfod darparwyr antur a gweithgareddau ar y map.